Bhalobashar Boti Kabab


Drama: Bhalobashar Boti Kabab
Script: Rumman Rashid Khan
Direction: Mahmudur Rahman Hime
Cast: Apurba, Sabila Nur & Many more

Producer: SK Shahed Ali Pappu
Produced & Distribute by Central Music and Video [CMV]